lunedì 19 maggio 2008

'A Missa

‘A Duminica tanti andamu a Missa
ma ‘menzu e banchi mai ‘ndi ricugghiemu,
sciaminati tutti quanti stamu
chi mancu li saluti ‘ndi facemu.

A diri ‘a verità non videmu l’ura
lu parrinu mi faci la chiusura,
stamu comu a chiddi supra ‘i spini
pinsandu ‘u manciari, la pattita e li lupini.

L’aspettu ieni seriu, li funci: un metru e ‘menzu
e tantu pi’ gradiri c’è ‘a puzza dill’incensu.
Ci manca puru ‘a predica chi non finisci mai
e chiddu avanti ‘i tia chi parra di so guai.

‘Ndi strincemu poi li mani senza capiri nenti,
ma basta chi u facemu e chi mustramu ‘i denti.
Chi facci scuri scuri, ‘ndi mittemu ‘nfila
'i mani sunnu ‘giunti, ma li causi: vecchia tila!

© Francesco

Messaggio

© Enfants de Medjugorje 2018 Questo testo può essere divulgato a due condizioni: 1) non cambiare alcuna parola del testo, 2) citare l&#...