domenica 28 settembre 2008

Madunnuzza du Tundaru siti bedda e siti luntanu,
jò vi mandu stu salutu, Madunnuzza datimi aiutu!

lunedì 22 settembre 2008

'A prighera

Cu la menti sempri ‘ntruzzu
‘nta li guai di sta terra
e scuncìcu ‘u Signuruzzu
pi famigghi sempri ‘nguerra.

Suttasupra tanti casi,
senza beni nè rizzettu,
senza mura nè bastasi,
senza seggi e mancu lettu.

C’era ‘u tempu di la fami,
di li letti chi fanfazzi,
supra ‘a rina pi du’ rami,
picca piatti e senza tazzi,

ma la sira o fucularu
misu ‘i cantu lu tilaru,
nudda mamma cchiù tiscia,
era l’ura di lu Missia.

Di sti tempi cchiù si prega?
Sunnu tanti li chiffari:
c’eni ‘u film di la strega,
i famosi pu’ safari,

‘u tronista chi cummari
e ‘u palluni di vaddari.

Lu Rusariu scumparivu,
‘a prighera: tutta quanta.
Puru ‘a rotta si piddivu
da famigghia tutta Santa.


© Francesco

Chi omu S. Giuseppi

Chi omu randi S. Giuseppi,
quantu amuri dari seppi.
Senza mancu diri ahi
a Maria livò ‘nte guai,
scutandu l’anciuleddu
c’annunciava un figghiu beddu.
E comu i patri sempri fannu,
stannu zitti e avanti vannu,
S. Giuseppi seppi dari
tuttu quantu a li so’ cari.
Emigranti divintoi:
in Egittu travagghioi;
li sò mani ‘i caddi gghini,
senza sfarzu ne lustrini
e li petri pi cuscini,
‘nta la panza: du’ luppini.
Sempri iddu stava accantu
a stu figghiu tuttu santu,
mentri Diu Onnipotenti
lu vaddava surridenti.
Di iddu assai veramenti
non si parra ‘nta Scrittura,
ma era omu ubbidienti,
era chista a so’ natura.
Era un omo tantu piu
Chi fu patri du’ nostru Diu!


© Francesco

Cristiani

Jò o spissu mi mettu a pinsari
e lu Signuri vulissi prigari
ma jeni tantu lu dumandari
chi non m i trovu a cuminciari.
Pensu o vicinu chi 'mbivi vinu
e l'africanu senza cuscinu.
Pensu o drogatu chi n'avi paci
e a cu si trova 'nmenzu a'la braci.
Pensu a'la 'nvidia chi torci budedda
e a cu non parra e si tira a casedda.
Pensu a cu grida sempri pa' paci
ma 'nto so cori è n'aceddu rapaci.
Pensu a'la guerra chi potta la fami
e tanti carusi 'nmenzu e ruttami.
pensu a niautri chi stamu 'nto beni
ma sputamu sintenzi e vileni.
E pensu a'la genti chi 'ntornu mi staci
chi massumigghiunu a tanti buddaci.
Poti succederi du mundu la fini
ma sulu ridunu comu cretini.
Stanno 'mmucciati, misi 'nte tani
e passunu anni, misi e simani.
Parrunu a vanvira senza capiri
iaprunu 'a bucca sulu pi diri.
Chista eni genti caru Gesù
chi mancu iddi sannu cu sù.
Jò ti pregu cu' cori 'nte mani
falli sbigghiari, macara dumani.
Jò ti pregu e 'nginocchiu mi mettu
fa' pi 'na vota mi musciunu 'u pettu
!

© Francesco

Tuttu 'nto sì!

Quandu l’anciulu a Maria ‘ncuntrò
ci dissi cuntentu di Dio l’intentu.
Maria cu’ foga dissi di sì!
Poi piccitta, piccitta si fici
e ‘ntò sò pettu strincivu a Gesù.
E, undi a cucina scappoi, si dici,
chi un bell’inchinu a Maria ci fici,
chi,‘ntò so’ cori cantava così:
-“L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”.
Sempri d’appressu a stu figghiu idda stava,
cu’ grandi amuri si lu curava.
Sempri dicia scutati a Gesù,
iddu è capaci di fari di cchiù.
Scutati i paroli chi iddu vi dici,
pinzati ‘a lu beni chi iddu vi faci.
Scutati, scutati e non vi stancati,
di vinu e di ranu muririti saziati;
cu javi fami mi non s’angustìa,
Gesù si faravi eucaristia.
Tutto stu fattu Gesù lu vaddava
e ogni mumentu di cchiù l’amava.
Era cuntentu di ‘na mamma così,
chi ad ogni cusittà ci dicia di sì!
Chista è la mamma chi niautri avemu,
la stissa mamma c’avia Gesù.
Chista è la mamma chi ancora ‘ndi dici:
-“Cu javi fami mi non s‘angustìa
Gesù si è fattu Eucaristia”!


© Francesco

Un tempu

Mi mettu a pinsari ogni tantu
quandu me patri si chiamava “Santu”,
quandu cu triddenti zappava la vigna
e tinia ‘a coppula supra la tigna

o quandu scausu pistava ‘a racina
e lu mustu schicciava ‘nta tina.

O quandu da liva era ‘u tempu:
iddu sveltu chi mani ‘a cugghia,
tuttu un peti ‘nto lampu ‘u finia
e mai ogghiu ccattoi ‘a putia.

Mi ricordu puru ogni tantu,
quandu jò sittatu ‘o so cantu,
mi cuntava di mari ‘ntimpesta
o chi usandu sveltu la testa

ci rubava e tedeschi ‘i patati
o… chi soddi erunu sempri cuntati.

Ora lu vaddu…mi pari ‘n’mischinu
(lu me cori di lacrimi è chjnu),

è sittatu misu o’ncantuzzu
li so spaddi, fannu l’inchinu
e di nomi si chiama “Santuzzu”.© Francesco

Messaggio

© Enfants de Medjugorje 2018 Questo testo può essere divulgato a due condizioni: 1) non cambiare alcuna parola del testo, 2) citare l&#...